Zasady rekrutacji na kierunek Projektowanie Graficzne (profil ogólnoakademicki) na rok akademicki 2022/2023

Egzamin na studia stacjonarne I stopnia kończące się tytułem licencjat

Termin egzaminu: czerwiec 2022 r.

 

Egzamin wstępny składa się z 2 etapów.

W I etapie każdy kandydat składa w Systemie Elektronicznej Rekrutacji Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi w terminie wyznaczonym zarządzeniem rektora następujące dokumenty w formie elektronicznej:

 1. autorskie portfolio
 2. list motywacyjny

W II etapie Komisja rekrutacyjna kierunku projektowanie graficzne studia stacjonarne I stopnia przeprowadzi rozmowę kwalifikacyjną z kandydatami dopuszczonymi do II etapu postępowania egzaminacyjnego.

 

I etap egzaminu wstępnego

przegląd autorskiego portfolio kandydata

przegląd listu motywacyjnego

 

Autorskie portfolio kandydata ma zawierać:

 • od 10 do 20 prac plastycznych, np. rysunek, malarstwo, ilustracja, komiks, fotografia, prace projektowe, grafika warsztatowa i inne.

 

Wszystkie prace muszą być sfotografowane lub zeskanowane i złożone w postaci jednego pliku w formacie pdf.

 

Warunki techniczne portfolio:

 • format pliku pdf
 • nazwa pliku – imię i nazwisko kandydata wg wzoru: Jan_Kowalski_portfolio
 • maksymalny rozmiar pliku: do 40 MB
 • plik ma zawierać od 10 do 20 stron formatu A4, jedna praca na jednej stronie podpisana wg zasady – „tytuł”, technika, format, data powstania (rok)
 • rozdzielczość użytych reprodukcji 144 dpi

 

List motywacyjny wyjaśniający powody, dla których kandydat chce podjąć studia na kierunku projektowanie graficzne. W liście motywacyjnym kandydaci proszeni są o uzasadnienie celów i aspiracji dotyczących nauki na wybranym kierunku studiów, a także o opisanie zainteresowań i dotychczasowych osiągnięć w szeroko rozumianym obszarze sztuk wizualnych.

Do listu należy dołączyć fotografię kandydata/ki.

 

Warunki techniczne listu motywacyjnego:

 • format pliku pdf
 • nazwa pliku – imię i nazwisko kandydata wg wzoru: Jan_Kowalski_list
 • maksymalny rozmiar pliku: do 2 MB
 • format A4, liczba stron 2, liczba znaków: 3000 ze spacjami, max. 3600 ze spacjami

 

W I etapie egzaminu wstępnego Komisja rekrutacyjna kierunku projektowanie graficzne studia stacjonarne
I stopnia przegląda i ocenia ww. dokumenty dostarczone przez kandydatów drogą elektroniczną.

Kryteria oceny: jakość prezentowanych prac.

 

Maksymalna liczba punktów za I etap postępowania egzaminacyjnego wynosi 200.

Minimalna liczba punktów umożliwiająca kwalifikację kandydata do II etapu postępowania egzaminacyjnego wynosi 150.

 

II etap egzaminu wstępnego

Rozmowa kwalifikacyjna z kandydatem

Komisja rekrutacyjna kierunku projektowanie graficzne studia stacjonarne I stopnia przeprowadzi rozmowę kwalifikacyjną z kandydatami dopuszczonymi do II etapu postępowania egzaminacyjnego.

Rozmowa odbędzie się stacjonarnie z osobistym udziałem kandydata w siedzibie uczelni przy ul. Wojska Polskiego 121 w Łodzi*.

Rozmowa dotycząca bieżących wydarzeń z zakresu kultury i projektowania. Omówienie z uzasadnieniem przez kandydata celów i aspiracji dotyczących nauki na wybranym kierunku studiów. Omówienie zainteresowań i dotychczasowych osiągnięć w szeroko rozumianym obszarze sztuk wizualnych. Celem rozmowy kwalifikacyjnej jest ocena zdolności w zakresie kreatywnego myślenia oraz umiejętności formułowania własnych opinii. Oceniana będzie umiejętność spójnej i logicznej wypowiedzi na temat projektowania graficznego i kultury wizualnej.

Kryteria oceny: jakość wypowiedzi oceniana pod względem merytorycznym i leksykalnym.

 

* W przypadku utrzymania stanu epidemicznego rozmowa kwalifikacyjna z kandydatem odbędzie się on – line.

 

Kandydaci dopuszczeni do II etapu zostaną powiadomieni za pomocą Systemu Elektronicznej Rekrutacji o terminie i formie połączenia.

Komisja rekrutacyjna kierunku projektowanie graficzne studia stacjonarne I stopnia przeprowadzi wideorozmowę z kandydatami (od 5 do 15 min) za pomocą platformy WEBEX. Wideorozmowa rozpocznie się weryfikacją tożsamości kandydata na podstawie okazania dokumentu tożsamości ze zdjęciem kandydata.

W razie przerwania podczas egzaminu wstępnego połączenia audio lub wideo ze strony kandydata, w zależności od powodów takiego zdarzenia, komisja podejmuje decyzję o wyznaczeniu dla danego kandydata innego terminu lub o negatywnym wyniku egzaminu.

 

Nieprzystąpienie kandydata (bez uzasadnienia) do wideorozmowy na platformie Webex będzie skutkować wydaniem decyzji o odmowie przyjęcia kandydata na studia.

 

II etap postępowania egzaminacyjnego polega na rozmowie kwalifikacyjnej komisji rekrutacyjnej z kandydatami.

Przeglądu i oceny ww. dokumentów oraz rozmowy z kandydatem dokonuje Komisja rekrutacyjna kierunku  projektowanie graficzne studia stacjonarne I stopnia.

 

Maksymalna liczba punktów za egzamin wstępny:

 

I etap

przegląd autorskiego portfolio kandydata: 200 pkt.

przegląd listu motywacyjnego: zal.

Minimalna liczba punktów umożliwiająca kwalifikację kandydata do II etapu postępowania egzaminacyjnego wynosi 150.

 

II etap

rozmowa kwalifikacyjna z kandydatem: 100 pkt.

 

razem: 300 pkt.

 

Minimalna liczba punktów wymagana do przyjęcia na studia wynosi 200.